U!club Uppsala

U!Club Uppsala

Föreningen har till ändamål att, utifrån medlemmarnas engagemang, bidra till att Uppsala försvarar och positivt utvecklar sitt generella välstånd, sin attraktionskraft och stärker innevånarnas stolthet över att vara Uppsalabor.